SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Centrum edukacji HOBBAJT zaprasza na szkolenia dla nauczycieli. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

KTO PROWADZI NASZE SZKOLENIA?

Szkolenia prowadzi kadra złożona z doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach. Posiadamy doświadczenie zarówno akademickie, jak i w pracy szkolnej. Prowadzimy zajęcia akademickie i szkolenia od ponad 10 lat.

Szkolenia z zakresu komunikacji międzynarodowej prowadzi dr Klaudia Bączyk-Lesiuk, z kolei szkolenia dotyczące kreatywnego wykorzystania komputera prowadzi dr inż. Szymon Maćkowiak.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Odkąd pamięta chciała zostać nauczycielem języka polskiego. Marzenie to udało się jej zrealizować i od kilkunastu lat pracuje w zawodzie. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych z literaturoznawstwa. Od kilku lat prowadzi badania nad bilingwizmem (głównie w środowisku polsko-ukraińskim).

dr inż. Szymon Maćkowiak

Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktor fizyki, przez wiele lat zaangażowany w organizację i prowadzenie zajęć z programowania dla dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia akademickie z matematyki, fizyki i podstaw programowania. Posiada bogate doświadczenie w pracy szkolnej i akademickiej. Zawodowo związany z poznańskimi uczeniami - Collegium da Vinci i Politechniką Poznańską.

KATALOG AKTUALNYCH SZKOLEŃ

SZKOLENIA - KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA

Praca z uczniem pochodzącym z Ukrainy

W ostatnich latach coraz częściej możemy spotkać w swych szkołach uczniów z Ukrainy. Częstokrotnie emigracja całych rodzin spowodowana jest złą sytuacją polityczną i społeczną naszych wschodnich sąsiadów. Najmłodsi rzadko kiedy rozumieją powód wyjazdu, dla nich jest to oderwanie od przyjaciół ze szkoły i podwórka. Nie tylko nie znają języka polskiego, ale dodatkowo czują się opuszczeni i bardzo samotni. W jaki sposób zatem przygotować się do pracy z uczniem pochodzącym z Ukrainy? Jak pomóc mu odnaleźć się w nowej, nie tylko szkolnej rzeczywistości? Co może nas zaskoczyć w jego zachowaniu? Aby odpowiedzieć sobie na te pytanie warto zaznajomić się nie tylko z ukraińskim systemem oświaty, ale także wkroczyć w świat (zdawać by się mogło bliskiej nam) kultury ukraińskiej.

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy ze wszystkich typów szkół

 • wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem pochodzącym z Ukrainy,
 • wprowadzenie do kultury ukraińskiej,
 • poznanie systemu edukacyjnego funkcjonującego na Ukrainie,
 • przybliżenie różnic i podobieństw w systemie oceniania szkolnictwa polskiego i ukraińskiego,
 • rozpoznanie najczęściej pojawiających się problemów w edukacji uczniów z Ukrainy.

szkolenie jednodniowe, warsztaty metodyczne, minimum 1,5 godz.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

W jaki sposób przygotować się do pracy z dzieckiem dwujęzycznym? O bilingwizmie w polskim systemie oświaty

Od kilku lat w środowisku glottodydaktycznym toczy się dyskusja na temat braku odpowiednich pozycji książkowych stanowiących pełne kompendium wiedzy o dwujęzyczności. W związku z nasilającymi się migracjami, problem braku odpowiednich materiałów dotyka polskie szkoły, a w szczególności jej pracowników. Czy można przygotować się do pracy z dzieckiem dwukulturowym? Czym jest bilingwizm oraz jaki jest cel dwujęzyczności? W jaki sposób pracować z dzieckiem dwujęzycznym w polskim systemie oświatowym?

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy ze wszystkich typów szkół

 • przedstawienie zagadnienia bilingwizmu, ze szczególnym uwzględnieniem dwukulturowości,
 • analiza metod wspomagających pracę z dzieckiem dwujęzycznym,
 • praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania drugiego języka,
 • zapoznanie się z podstawami prawnymi, regulującymi pracę z uczniem obcokrajowcem.

szkolenie jednodniowe, warsztaty metodyczne, minimum 1,5 godz.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Jestem tu nowy! Pierwsze spotkanie z uczniem obcokrajowcem

Szkoła XXI wieku staje przed zadaniem, które początkowo jawić się może jako niezwykle skomplikowane. Szczególnie trudnym do wyobrażenia dla wielu okazuje się, fakt, że kwestia ucznia obcokrajowca dotyka nie tylko szkół na Zachodzie, ale także polskich placówek edukacyjnych. Wraz z nasilającymi zjawiskami migracyjnymi, do polskich szkół trafiają uczniowie cudzoziemscy oraz Polacy powracający z emigracji. Jak sprawić, by pierwszy kontakt ze szkołą okazał się początkiem ciekawej przygody? Jak ułatwić nowemu uczniowi dobry start? I ostatecznie: w jaki sposób dokonać przesunięcia w myśleniu o języku polskim z kategorii „mój” na „nasz”?

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy ze wszystkich typów szkół

 • wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem cudzoziemskim,
 • poznanie sposobów wprowadzania ucznia obcokrajowca do polskiego systemu szkolnictwa,
 • kształcenie postawy otwartości wobec odmiennych kultur,
 • zapoznanie się z podstawami prawnymi, regulującymi pracę z uczniem obcokrajowcem.

szkolenie jednodniowe, warsztaty metodyczne, minimum 1,5 godz.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Planowanie pracy na zajęciach z języka polskiego jako obcego

Uczymy już kilka, kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat. Wiemy, w jaki sposób wykonywać swoją pracę, wciąż jednak kształcimy się, by być coraz lepszymi. I nagle w tym naszym uporządkowanym życiu szkolnym pojawia się ON – uczeń z doświadczeniem migracyjnym. I co teraz? W jaki sposób zaplanować lekcje języka polskiego jako obcego? Jak nauczyć języka kogoś, kto nigdy nie miał z nim styczności? Jak porozumieć się z uczniem, którego my sami nie rozumiemy? Aby pozbyć się towarzyszącego nam w tym momencie (i jakże zrozumiałego) strachu warto wziąć udział w kolejnym, ale tym razem bardzo praktycznym szkoleniu, podczas którego poznamy metody pracy z uczniem obcokrajowcem, zaplanujemy nie tylko pierwszą lekcję, ale i zaznajomimy się ze sposobami planowania całego cyklu zajęciowego.

nauczyciele języka polskiego (jako obcego)

 • wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem obcokrajowcem lub reemigrantem,
 • zaprezentowanie sposobów diagnozowania ucznia cudzoziemskiego,
 • poznanie metod prowadzenia pierwszych lekcji i planowania cyklu zajęciowego z uczniem z doświadczeniem migracyjnym,
 • kształtowanie postawy otwartości wobec odmiennych kultur.

szkolenie jednodniowe, warsztaty metodyczne, minimum 1,5 godz.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Integracja jako strategia akulturacji

Od kilku lat widać w Polsce rosnącą liczbę uczniów z zagranicy. W kontekście globalizacji kultury warto zastanowić się nad stanem polskiej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli grupy w procesie adaptacyjnym. Celem szkolenia jest poznanie teorii akulturacji, która opisuje sposób adaptacji kulturowej zarówno na poziomie jednostki, jak i grup. Wiedza na temat różnych strategii akulturacyjnych pozwoli zrozumieć, co przeżywać może uczeń z doświadczeniem migracyjnym w wyniku zderzenia z innymi kulturami. To natomiast stanie się asumptem do poszukiwania sposobów na integrację grupy, z korzyścią dla każdego z jej członków.

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy ze wszystkich typów szkół

 • poznanie różnych strategii akulturacji,
 • wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem cudzoziemskim,
 • poznanie gier i zabaw integrujących klasę,
  wprowadzenie do tutoringu,
 • kształcenie postawy otwartości wobec odmiennych kultur.

szkolenie jednodniowe, warsztaty metodyczne, minimum 1,5 godz.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Wszystkie dzieci nasze są. Wsparcie metodyczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w pracy z dzieckiem cudzoziemskim

W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, duże znaczenie przywiązuje się do rozwoju człowieka w kontekście szeroko rozumianego rozwoju społecznego. Asumptem do dyskusji na temat różnorodności tożsamościowej może stać się obecność w naszej grupie przedszkolnej czy szkole ucznia z innego kraju. Wzajemne poznanie daje niezwykłą możliwość do stworzenia dialogu międzykulturowego, zaprezentowania dzieciom, iż wszyscy, pomimo różnic, jesteśmy tacy sami. Budowaniu wspólnych więzi pomagają liczne zabawy i gry językowe, a odpowiednie metody aktywizujące sprawiają, że czytanie w obcym języku (czyli w tym przypadku: po polsku) staje się niezwykłą przygodą, w której zechcą uczestniczyć wszyscy uczniowie bez względu na pochodzenie.

nauczyciele języka polskiego jako obcego, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, a także szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy

 • wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji,
 • poznanie technik wspomagających naukę czytania,
 • zaproponowanie sposobów na integrowanie zespołu klasowego,
 • wprowadzanie zabaw i gier językowych w proces nauczania języka polskiego jako obcego,
 • kształcenie postawy tolerancji wobec odmiennych kultur.

szkolenie jednodniowe, warsztaty metodyczne, minimum 1,5 godz.

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

SZKOLENIA - KREATYWNE WYKORZYSTANIE KOMPUTERA

Kreatywne wykorzystanie Minecrafta na zajęciach szkolnych

Minecraft to gra, która pozwala na uwolnienie kreatywności. Świat zbudowany z gigantycznej liczby małych kostek pełniących rolę różnych materiałów. Uczniowie uwielbiają tą grę, ponieważ daje im niespotykaną swobodę tworzenia oraz wzajemnych interakcji. Okazuje się jednak, że Minecraft może być wykorzystany również zakresie przedmiotów szkolnych! Na szkoleniu zostaną przedstawione nietypowe zastosowania Minecrafta w zakresie m. in. nauki tabliczki mnożenia, ułamków, pojęcia układów współrzędnych, nauki chemii i podstaw budowy materii, tworzenia układów logicznych czy programowania. Uwaga zostanie również poświęcona procesowi wdrażania oprogramowania do szkolnych zasobów informatycznych.

nauczyciele informatyki, matematyki, chemii, fizyki, plastyki, techniki szkół podstawowych

 • prezentacja wybranych edukacyjnych zastosowań gry Minecraft 
 • omówienie procesu wdrażania edukacyjnej wersji Minecrafta do szkolnych zasobów informatycznych
 • przedstawienie najważniejszych źródeł, które mogą służyć za inspirację do dalszych zastosowań gry Minecraft w szkole

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Korzystanie i obsługa narzędzi Google dla edukacji (Pakiet biurowy, Meet i Classroom)

Firma Google udostępnia szkołom publicznym cały szereg interesujących usług, szczególnie przydatnych w przypadku konieczności pracy zdalnej. W ramach szkolenia poznamy podstawy pakietu biurowego od Google oraz przećwiczymy opcje takich usług jak Meet oraz Classroom.

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja najważniejszych usług firmy Google dla edukacji
 • Podstawy korzystania z pakietu biurowego
 • Podstawy korzystania z usług Meet i Classrom

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Tworzenie materiałów graficznych w programie Canva

Multimedia wykorzystywane do przekazywania treści w Internecie zyskują coraz atrakcyjniejszą formę. Ich przygotowywanie i edycja coraz częściej odbywa się w programie Canva, która pozwala na tworzenie plakatów, prezentacji, filmów i animacji. W ramach zajęć poznamy usługę Canva oraz wykonamy projekt plakatu, animacji, materiału wideo i prezentacji.

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja usługi Canva
 • Zapoznanie z podstawami edycji materiałów multimedialnych
 • Wykonanie własnego materiału miltimedialnego

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Tworzenie i edycja materiałów wideo w programie Microsoft Zdjęcia

W dobie edukacji zdalnej nauczyciel często jest zmuszony do samodzielnej edycji lub przygotowania materiałów dydaktycznych. Problem ten również dotyczy materiałów filmowych. W odniesieniu do materiałów wideo znakomitym wyborem oprogramowania jest Microsoft Zdjęcia. W ramach szkolenia zapoznamy się z podstawami edycji materiałów wideo, interfejsem programu oraz wykonamy wspólnie edycję materiału filmowego.

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja programu Zdjęcia
 • Zapoznanie z podstawami edycji materiałów wideo
 • Wykonanie własnego montażu wideo

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Tworzenie i edycja materiałów audio w programie Audacity

W dobie edukacji zdalnej nauczyciel często jest zmuszony do samodzielnej edycji lub przygotowania materiałów dydaktycznych. Problem ten również dotyczy materiałów dźwiękowych. W odniesieniu do materiałów audio znakomitym wyborem oprogramowania jest Audacity. W ramach szkolenia zapoznamy się z podstawami edycji materiałów audio, interfejsem programu oraz wykonamy wspólnie edycję materiału dźwiękowego.

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja programu Audacity
 • Zapoznanie z podstawami edycji materiałów dźwiękowych
 • Wykonanie własnego montażu dźwiękowego

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Kreatywne kodowanie w języku Java i w środowisku Processing

Processing to zarówno środowisko programowania jak również biblioteka języka Java. Służy do kreatywnego programowania i jest wykorzystywane do tworzenia zdumiewających animacji i interaktywnych instalacji przez artystów i edukatorów – głównie w Stanach Zjednoczonych. Jego zaletą jest to, że efekty budowanych programów są widoczne na ekranie niemal natychmiast. Na zajęciach szkolnych może być wykorzystane do tworzenia symulacji i animacji komputerowych, nauki programowania czy nawet tworzenia prac artystycznych. Na szkoleniu poznamy środowisko Processing, poznamy najciekawsze źródła z których można czerpać dalsze inspiracje oraz wykonamy wspólnie projekt aplikacji interaktywnej.

nauczyciele informatyki, matematyki, fizyki, plastyki, techniki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja środowiska Processing
 • wykonanie wspólnego projektu aplikacji interaktywnej
 • przedstawienie najważniejszych źródeł, które mogą służyć za inspirację do dalszych zastosowań środowiska Processing w szkole

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Kreatywne kodowanie w języku JavaScript z biblioteką p5js

p5js to siostrzany projekt Processigu, ale wykorzystuje język JavaScript i może być wykonywany w przeglądarce internetowej. Programy napisane w p5js można łatwo osadzać na stronach internetowych i mogę stanowić ciekawe urozmaicenie zajęć z języka HTML. Podobnie jak Processing, p5js służy do kreatywnego programowania i jest wykorzystywany do tworzenia zdumiewających animacji i interaktywnych instalacji przez artystów i edukatorów. Może być również wykorzystany do tworzenia przeglądarkowych gier komputerowych. Na zajęciach szkolnych może być wykorzystany do tworzenia symulacji i animacji komputerowych, nauki programowania, czy nawet tworzenia gier i prac artystycznych. Na szkoleniu poznamy bibliotekę p5js, poznamy najciekawsze źródła z których można czerpać dalsze inspiracje oraz wykonamy wspólnie projekt aplikacji przeglądarkowej.

nauczyciele informatyki, matematyki, fizyki, plastyki, techniki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja biblioteki p5js
 • wykonanie wspólnego projektu aplikacji interaktywnej
 • przedstawienie najważniejszych źródeł, które mogą służyć za inspirację do dalszych zastosowań biblioteki p5js w szkole

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Podstawy elektroniki i programowania z płytką BBC micro:bit

Microbity to niewielkie płytki mikroprocesorowe, wyposażone w przyciski, zestaw czujników, układ Bluetooth i matrycę diód LED. Można za ich pomocą mierzyć czas, temperaturę, orientację przestrzenną, a wszelkie dane można przesyłać bezprzewodowo do innych Microbitów. Po podłączeniu płytki do komputera przewodem USB możemy rozpocząć jej programowanie. Największą zaletą układu Microbit (w porównaniu np. do płytek Arduino) jest to, że wszystkie niezbędne czujniki są fabrycznie zamontowane na płytce i nie ma konieczności ani ich dodatkowego podłączania, co znacznie redukuje możliwy nieporządek, który może powstać w klasie. Na szkoleniu zostanie przedstawiony i omówiony układ Microbit oraz najciekawsze źródła, z których dalej można czerpać inspirację do przygotowywania lekcji z informatyki czy techniki.

nauczyciele informatyki, matematyki, fizyki, plastyki, techniki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja układu Microbit
 • prezentacja sposobów programowania płytki Microbit 
 • wykonanie wspólnego projektu przy wykorzystaniu emulatora
 • przedstawienie najciekawszych źródeł, które mogą służyć za inspirację do dalszych zastosowań układu Microbit w szkole

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Postawy języka Python dla nauczycieli

Python to język skryptowy ogólnego przeznaczenia, który zgodnie z indeksem społeczności TIOBE staje się najpopularniejszym językiem programowania na świecie – prawdopodobnie w najbliższym czasie przeskoczy popularnością język C. Swoją rosnącą popularność Python zawdzięcza przyjaznej składni, dojrzałej społeczności i mnogości dodatkowych pakietów, które pozwalają go zastosować do niemal każdego projektu. W pracy nauczyciela oprócz zajęć informatyki (gdzie Python z powodzeniem może być wykorzystany do tłumaczenia algorytmów i wykonywania programów przewidzianych przez podstawę programową) Python może być wykorzystywany do statystyki i analizy danych zamiast takich programów jak MS Excel.

nauczyciele informatyki, matematyki, fizyki, techniki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • wprowadzenie do korzystania z języka Python na komputerze w systemach Windows, Linux, MacOS
 • prezentacja składni i najważniejszych konstrukcji
 • wykonanie wspólnego projektu z wykorzystaniem języka Python

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

Podstawy tworzenia gier komputerowych w środowisku Microsoft Makecode Arcade

Arcade to lekkie środowisko uruchamiane w przeglądarce internetowej, które umożliwia najmłodszym adeptom informatyki tworzyć własne gry komputerowe. Utworzone projekty można następnie udostępniać i uruchamiać w przeglądarce internetowej lub eksportować na dedykowaną kieszonkową konsolę (dostępną na polskim rynku) MeowBit. Arcade stanowi znakomitą alternatywę dla Scratcha i daje dzieciakom dużo radości z tworzenia własnych gier zręcznościowych.

nauczyciele informatyki, matematyki, fizyki, techniki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • prezentacja konsoli MeowBit oraz środowiska Microsoft Makecode Arcade
 • wykonanie wspólnego projektu z wykorzystaniem środowiska Microsoft Makecode Arcade

szkolenie jednodniowe, warsztaty komputerowe, minimum 1,5 godz.

dr inż. Szymon Maćkowiak

DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT

Cena: UWAGA

Cena szkolenia NIE ZALEŻY OD LICZBY UCZESTNIKÓW W GRUPIE!

Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia szkolenia w formie elektronicznej oraz dodatkowe materiały ze szkolenia. 

Szkolenia w formie ZDALNEJ: 

Szkolenia w formie STACJONARNEJ: 

Złóż zapytanie o możliwość organizacji szkolenia!

DANE FIRMY
HOBBAJT, dr inż. Szymon Maćkowiak
ul. Konopnickiej 10/10, 64-200 Wolsztyn
NIP: 9231633833
REGON: 367482612
e-mail: szymon.mackowiak@hobbajt.pl,
tel: +48 507 505 169

SEKRETARIAT
Katarzyna Herman-Szczęsna
e-mail: sekretariat@hobbajt.pl
tel: +48 796 784 298

DANE DO PRZELEWU
HOBBAJT, dr inż. Szymon Maćkowiak
14 2490 0005 0000 4530 5736 8443
ul. Konopnickiej 10/10, 64-200 Wolsztyn

INFORMACJE O NAS

HOBBAJT, dr inż. Szymon Maćkowiak
ul. Konopnickiej 10/10, 64-200 Wolsztyn

NIP: 9231633833
REGON: 367482612

DANE KONTAKTOWE